Privacybeleid

Een van onze belangrijkste prioriteiten is het beschermen van de privacy van onze bezoekers en gebruikers. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke soorten informatie wij verzamelen en opslaan en hoe wij deze gebruiken.

Definities

De in dit Privacybeleid gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer kenmerken die specifiek zijn voor de natuurlijke, de fysiologische, genetische, mentale, intellectuele, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
Subject van Persoonsgegevens” – gebruikers of bezoekers van de Website op wie bepaalde Persoonsgegevens betrekking hebben (hierna “u”).
Gegevensverantwoordelijke” of “Verantwoordelijke” – “POPIE GROUP” EOOD
Verwerker van Persoonsgegevens” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enig ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.
“Verwerking van persoonsgegevens” betekent elke handeling of elk geheel van handelingen die met persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens worden uitgevoerd door middel van automatische of andere middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen, of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van transmissie, verspreiding of andere middelen om de gegevens beschikbaar te stellen, ordenen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
Wie zijn wij?

“POPIE GROUP” EOOD, UIC 206606149, BTW-nummer BG206606149, met hoofdkantoor en adres van de directie: 8 Stefan Stambolov boul, Sofia 1000, Bulgarije (hierna “wij” of aangeduid met haar marktnaam “The iPhone Photography”) treedt op als verantwoordelijke in de zin van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (Algemene verordening gegevensbescherming), hierna “GDPR”.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en op bezoekers van onze website met betrekking tot de gegevens die zij verstrekken aan en/of verzamelen bij The iPhone Photography. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Instemming met het privacybeleid

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen:

Bij het plaatsen van een bestelling op The iPhone Photography Website, ongeacht of dit via een Gebruikersaccount of zonder registratie gebeurt, verstrekt elke gebruiker de volgende Persoonsgegevens:

voor- en achternaam;
e-mail van de Gebruiker.

Naast bovengenoemde Persoonsgegevens verstrekt elke gebruiker bij het registreren van een Gebruikersprofiel de volgende Рpersoonlijke gegevens:

Bestelgeschiedenis;
downloadgeschiedenis;
bezoekfrequentie;
actie records (logs) en cookies – Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe deze te beheren vindt u in Sectie 11. Cookiebeleid hieronder.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u verkrijgen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u ons verstrekt.

Wij werken samen met derden – betalingsdienstaanbieders, die onafhankelijke gegevensbeheerders zijn met hun beschermingssystemen en -beleid. Wij slaan geen volledige gegevens op van uw betalingen zoals de volledige nummers van uw debet- of kredietkaarten. Wij raden u aan het privacybeleid van onze betalingsdienstaanbieders te lezen.

Wij verwerken en gebruiken alleen gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt en vertrouwen erop dat deze gegevens rechtmatig door u zijn verstrekt.

Elke gebruiker is er verantwoordelijk voor dat hij ons geen gegevens verstrekt aan derden in strijd met zijn recht op bescherming van persoonsgegevens. Als u ervoor kiest om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken, bent u verantwoordelijk voor het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken, en wij moedigen u aan om derden te informeren over de verwerking die wij uitvoeren.

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken:

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

Verschaffen, exploiteren en onderhouden van onze website.
Verbeteren, personaliseren en verbeteren van onze website.
Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteiten ontwikkelen
Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, bijvoorbeeld voor klantenservice, om u te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden.
Om u e-mails te sturen
Om fraude op te sporen en te voorkomen

Uw toestemming is vrijwillig en we zullen uw contacten niet gebruiken om reclame te maken voor onze producten als we uw toestemming niet hebben ontvangen. In dat geval worden uw contacten alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming om marketinginformatie te ontvangen, alsook om uw Persoonsgegevens van ons te verwerken, te allen tijde intrekken via het contactformulier op onze Website.

Wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens op de volgende rechtsgrondslag:

Artikel 6, para. 1, letter “A” van de GDPR – de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor de ontvangst van commerciële communicatie;
Artikel 6, para.1, letter “B” van de GDPR – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voordat een overeenkomst wordt gesloten;
Artikel 6, lid 1, letter “F” van de GDPR – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van de persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Persoonsgegevens die u in specifieke gevallen tijdens het gebruik van onze Website verstrekt, kunnen ook op verschillende gronden worden verwerkt; wij zullen u hierover informeren wanneer de specifieke grondslag voor de verwerking zich voordoet.

Termijnen voor opslag en verwerking van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden, afhankelijk van de categorie, de grondslag en de doeleinden van de verwerking, opgeslagen binnen de termijnen die door de vereisten van de nationale of communautaire wetgeving zijn vastgesteld, zodat wij in de hoedanigheid van de Verwerkingsverantwoordelijke de ons door de wet opgelegde verplichtingen kunnen nakomen.

Uw gegevens die u verstrekt tijdens uw registratie op onze Website worden opgeslagen en verwerkt gedurende de periode van registratie totdat u verzoekt om uitschrijving en verwijdering van uw account.

Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, bewaren en verwerken wij deze persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Uw Persoonsgegevens verstrekt in verband met de dienst die u gebruikt, worden opgeslagen gedurende de periode waarin u klachten of andere claims tegen ons kunt indienen en wij ons recht op bescherming kunnen uitoefenen (verjaringstermijnen onder de toepasselijke wetgeving).

Uw Persoonsgegevens, verstrekt via een van onze contactformulieren, inclusief onvolledige registratie op onze Website, worden opgeslagen voor een periode van 6 maanden voor de veiligheid en om latere communicatie met u te vergemakkelijken, indien er geen reden is voor een langere periode.

Indien de reden op grond waarvan wij uw Persoonsgegevens opslaan ophoudt te bestaan (bijvoorbeeld indien wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van uw Persoonsgegevens, indien de wettelijke termijn voor het opslaan van uw Persoonsgegevens is verstreken, of indien u uw toestemming voor het opslaan van uw Persoonsgegevens hebt ingetrokken) zullen wij deze veilig verwijderen of vernietigen.

Derden

In de meeste gevallen verstrekken wij uw gegevens niet aan derden, maar maken wij gebruik van onderaannemers – professionals op dit gebied, via wie wij uw gegevens extra beveiligen en die op een bepaald moment toegang kunnen hebben tot ons databasesysteem, met inbegrip van betalingssystemen, voor het onderhoud van onze Website, voor het gebruik van beveiligde servers, enz.

In andere gevallen, wanneer dit wettelijk of contractueel vereist is, kunnen uw gegevens worden verstrekt in verband met boekhoudkundige of juridische verwerking, het doen van betalingen, het innen van schulden, enz. in welk geval de gegevens alleen voor ons worden verwerkt op basis van onze uitdrukkelijke instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid met de nodige zorgvuldigheid en veiligheid.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of elders vanwege het online karakter van de diensten die wij aan u verlenen. Indien uw persoonsgegevens worden overgedragen of opgeslagen buiten het grondgebied van de EU en/of de EER, zullen speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze overdracht wordt uitgevoerd volgens dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

De door ons geleverde diensten kunnen links bevatten naar websites die beheerd worden door of eigendom zijn van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dergelijke websites. Daarom nodigen wij u uit om u te informeren over het privacybeleid van de beheerders van de respectieve websites.

Uw rechten

Voor uw gemak bieden wij een gedetailleerde beschrijving van uw rechten als betrokkenen:

– Recht op toegang: U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw Persoonsgegevens die wij opslaan, de reden, de doeleinden, de voorwaarden van verwerking en opslag, of ze zijn verstrekt aan een Verwerker van Persoonsgegevens, of ze zijn vernietigd, enz.

– Recht op rectificatie: U heeft het recht om correctie van uw Persoonsgegevens te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

– Recht op wissen/recht om “vergeten” te worden: U hebt het recht om alle Persoonsgegevens die door ons en onze verwerkers van Persoonsgegevens worden verwerkt op elk moment te willen laten wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor ten minste een van de volgende doeleinden:

(a) om het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie uit te oefenen;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het Gemeenschapsrecht of het recht van een lidstaat dat op ons van toepassing is

(c) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, GDPR, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of

(d) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

– Recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden:

(a) de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren;

(b) de Verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

(d) de Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de Betrokkene.

– Recht op gegevensportabiliteit: Wanneer wij uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of de basis van een contract, heeft u het recht om een kopie van uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat dat aan u of een andere partij wordt overgedragen. Dit omvat alleen de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitieme belangen: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij wordt aangetoond dat er dwingende juridische gronden zijn die voorrang hebben op uw belangen en rechten of vanwege rechtszaken.

– Recht om geïnformeerd te worden over een inbreuk op persoonsgegevens op grond van artikel 34 van de GDPR: Wanneer er een mogelijkheid is dat de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan stellen wijI zonder onnodige vertraging de betrokkene in kennis van de inbreuk op de persoonsgegevens, waarin de aard van de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens wordt beschreven. Wij zullen een kennisgeving op onze Website publiceren zodat de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd wanneer wij aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan:

(а) de Verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen, en die maatregelen zijn toegepast op de Persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor een persoon die niet bevoegd is om er toegang toe te hebben, zoals versleuteling;

(b) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft vervolgens maatregelen genomen die waarborgen dat het hoge risico voor de onder a) bedoelde rechten en vrijheden van de betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

(c) het zou een onevenredige inspanning vergen. In dat geval wordt in plaats daarvan een openbare mededeling gedaan of een soortgelijke maatregel getroffen waarmee de betrokkenen op even doeltreffende wijze worden geïnformeerd.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. U kunt altijd contact met ons opnemen via de volgende e-mail: …………………………. of via het contactformulier op onze Website.

Wij wijzen u erop dat wanneer uw verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun herhaling, wij kunnen

1. een vergoeding kunnen opleggen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie, of

2. weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen binnen twee maanden na ontvangst ervan. Indien nodig kan deze termijn met nog een maand worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

11. Ons cookiebeleid

11.1. Logbestanden:

Wij maken standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoeken aan websites. Alle hostingbedrijven doen dit, en het maakt deel uit van de analyse van hostingdiensten. De in logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP) adressen, browsertype, internet service provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende en verlatende pagina’s, en eventueel het aantal kliks. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Het doel van deze informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen.

11.2. Cookies en webbakens:

Zoals elke andere website, gebruikt The iPhone Photography Website “cookies” om uw online ervaring te personaliseren. Door gebruik te maken van de iPhone Photography Website stemt u in met het gebruik van cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren wanneer wij uw toestemming hebben gekregen voor optionele cookies. U kunt optionele cookies accepteren of weigeren. Sommige verplichte cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat ze altijd werken. Wij wijzen u erop dat u door het accepteren van verplichte cookies ook cookies van derden accepteert die via diensten van derden kunnen worden gebruikt wanneer u dergelijke diensten op onze website gebruikt, zoals een venster voor het bekijken van video’s die door derden worden geleverd en in onze website zijn geïntegreerd.

Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan zoals bezoekersvoorkeuren en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze website aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en/of andere informatie.

11.3. Cookies van derden

Sommige pagina’s van onze Website tonen inhoud van externe aanbieders, bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter, enz. Om deze inhoud van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden accepteren. Dit omvat hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben. Maar als u deze inhoud niet bekijkt, worden er geen cookies van derden op uw apparaat geïnstalleerd.

Hier is een lijst van onze leveranciers van cookies van derden:

You Tube
Instagram
Twitter
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn

Deze diensten van derden vallen buiten onze controle. Aanbieders kunnen te allen tijde hun servicevoorwaarden, doel en gebruik van cookies etc. wijzigen. Wij raden u aan u regelmatig op de hoogte te stellen van het cookiebeleid en de voorwaarden die deze derden hanteren.

Zoals we hierboven hebben vermeld, is Google een van de externe leveranciers op onze website. Het gebruikt ook cookies genaamd DART-cookies om advertenties weer te geven aan bezoekers van onze website op basis van hun bezoek aan www.website.com en andere websites op het internet. Bezoekers kunnen zich echter afmelden voor het gebruik van DART-cookies door het privacybeleid van het Google Ads and Content Network te bezoeken op de volgende URL: https://policies.google.com/technologies/ads.

11.4. Browsers Instellingen voor cookies

U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Er zijn veel verschillende browsers en versies van browsers. Enkele van de meest gebruikte browsers staan hieronder vermeld. Klik op de naam van de browser die u gebruikt om te leren hoe u cookies kunt uitschakelen en beheren.

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari voor iPad en iPhone
Claims

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: refunds@theiphonephotography.com of via het contactformulier op onze Website.

Het uitoefenen van de bovenstaande rechten ontneemt u niet het recht om in beroep te gaan. U kunt er een indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Hier vindt u een lijst van contactpersonen van de toezichthoudende autoriteiten in de EU.

Wist je dat...

De gemiddelde iPhone gebruiker gebruikt slechts 5% van zijn camera?

Je hebt nu ’s werelds meest geavanceerde camera in handen. Maar als je een paar eenvoudige handelingen en benaderingen onder de knie hebt, kun je geweldige foto’s maken met je iPhone!